ضوابط کلی آموزش در مراکز آموزشی و آموزشگاههای آزاد

ضوابط کلی آموزش - موسسه رادیس

ضوابط کلی آموزش سازمان فنی و حرفه ای به شرح زیر می باشد:

  • مهارت آموز موظف است کلیه ضوابط و مقررات عمومی مرکز را طبق آیین نامه های آموزشی و انضباطی سازمان و آیین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاههای آزاد مصوب ۸۵/۵/۱۸ هیئت محترم وزیران رعایت نماید.
  • مراکز آموزشی هیچگونه تعهدی در قبال ایجاد اشتغال برای افراد آموزش دیده ندارد ولی در صورت درخواست صنایع و بنگاههای کاریابی نسبت به معرفی افراد واجد شرایط اقدام می نمایند.
  • مهارت آموز موظف است برنامه های کاری خود را بر اساس برنامه های آموزشی مراکز تنظیم نماید، غیبت غیر موجه بیش از ۱۵ درصد مدت دوره باعث محرومیت مهارت آموز از ادامه دوره آموزشی مربوطه، شرکت در آزمون و عدم پذیرش (بجز مهارت آموزان آموزشگاه های آزاد) در دوره های آتی خواهد شد.
  • مهارت آموزان مراکز دولتی که در حین دوره آموزشی نسبت به ترک دوره اقدام نمایند، حداقل به مدت شش ماه از ثبت نام در دوره های آتی در کل کشور محروم خواهند شد.
  • مهارت آموزانی که با توجه به نظر کمیته انضباطی مرکز به تجهیزات و ابنیه مرکز خسارت وارد نموده اند موظف به جبران و پرداخت خسارت می باشند.